ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2559
 
 กองวิจัย เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
 
 รับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่๘
 
 ขอเชิญเข้าสัมมนาหัวข้องวิจัย : ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ปี 3 ในหัวข้อ ปรับกระบวนทัศน์อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลใน AEC (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
 
 ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยไทยไปอินเดียประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย (NRCT - ICSR)
 
วีดีทัศน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลงานทางวิชาการ จำนวน ร้อยละ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ (วารสาร) 46 48
บทความทางวิชาการ 2 2
บทความที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ 34 36
งานวิจัยที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ 4 4
อาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยในต่างประเทศ 1 1
อนุสิทธิบัตร 4 4
สิทธิบัตร 1 1
หนังสือ/ตำรา 3 3
รวมทั้งหมด 95 100
งานวิจัย
งานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งานวิจัย จำนวน ร้อยละ
งานวิจัยที่ได้รับทุน 53 72
งานวิจัยที่อาจารย์ได้รับทุนวิจัยร่วมกับนิสิต 17 23
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 4 5
งานวิจัยอื่นๆ 0 0
รวมทั้งหมด 74 100
ค้นหางานวิจัย บทความ
ป้อนข้อความในการค้นหา
ประเภทงานวิจัย
ผลงานวิจัย/บทความ
หัวข้อค้นหา
คำค้น
ปฎิทินกิจกรรม
<<

ธันวาคม 2563

>>
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31