ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2559
 
 กองวิจัย เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
 
 รับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่๘
 
 ขอเชิญเข้าสัมมนาหัวข้องวิจัย : ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ปี 3 ในหัวข้อ ปรับกระบวนทัศน์อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลใน AEC (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
 
 ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยไทยไปอินเดียประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย (NRCT - ICSR)
 
วีดีทัศน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลงานทางวิชาการ จำนวน ร้อยละ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ (วารสาร) 46 48
บทความทางวิชาการ 2 2
บทความที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ 34 36
งานวิจัยที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ 4 4
อาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยในต่างประเทศ 1 1
อนุสิทธิบัตร 4 4
สิทธิบัตร 1 1
หนังสือ/ตำรา 3 3
รวมทั้งหมด 95 100
งานวิจัย
งานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งานวิจัย จำนวน ร้อยละ
งานวิจัยที่ได้รับทุน 53 72
งานวิจัยที่อาจารย์ได้รับทุนวิจัยร่วมกับนิสิต 17 23
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 4 5
งานวิจัยอื่นๆ 0 0
รวมทั้งหมด 74 100
ค้นหางานวิจัย บทความ
ป้อนข้อความในการค้นหา
ประเภทงานวิจัย
ผลงานวิจัย/บทความ
หัวข้อค้นหา
คำค้น
จำนวน 74 รายการ
ที่
ชื่อโครงการ ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน หัวหน้าโครงการ
1 การพัฒนาเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับโรงสีข้าว
Development of a Wireless Sensor Network for Rice Mills
ถึง 31-12-2018 นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
2 การพัฒนาระบบการตรวจวัดโดยใช้การประมวลผลภาพสำหรับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นต่อเนื่องแบบสัมผัสจุดเดียว
Development of a Measurement System based on Image Processing for Single-Point Incremental Sheet Met
ถึง 30-09-2017 ผศ.ดร. อรอุมา ลาสุนนท์
3 ขยะ2
Solid waste
ถึง 30-09-2017 นาง นิดา ชัยมูล
4 การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนสองขั้นตอนสำหรับอบข้าวกล้องงอกโดยใช้รังสีอินฟราเรด
ถึง 31-01-2019 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
5 การออกแบบและพัฒนาเครื่องร้อยใบยาสูบ
ถึง 31-01-2019 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
6 การพัฒนาเครื่องหั่นหญ้าสองระบบเพื่อผสมอาหารไก่งวง
ถึง 30-09-2016 นาย โสภา แคนสี
7 ต้นแบบเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
Wastewater Treatment Prototype by Solar Energy
ถึง 15-09-2016 นาย ทวีศักดิ์ ทองแสน
8 การทำความสะอาดและอบแห้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยรังสีอินฟราเรดเสริมให้กับระบบเครื่องอบแห้งแบบเมล็ดไหลคล
ถึง 31-01-2016 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
9 การเตรียมพลาสติกชีวภาพและการขึ้นรูปเป็นถุงใส่ของ
ถึง 28-02-2017 ผศ.ดร. ยศฐา ศรีเทพ
10 ทดสอบทดสอบทดสอบ11111
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
ถึง 29-08-2016 นาย อิสรา ชื่นตา
11 การขยายขนาดกำลังการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตข้าวเม่าแห้ง
Production scale-up and quality stability of dried immature green rice
ถึง 18-04-2017 ผศ.ดร. ละมุล วิเศษ
12 การทดสอบเทคโนโลยีโรงงานอบแห้งข้าวเปลือกด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับการเทมเปอร์ริ่งและลมร้อนที่ชุมนุมสหก
Technology testing of paddy drying factory using infrared ray combined with temperaing and hot air a
ถึง 20-03-2017 ผศ.ดร. ละมุล วิเศษ
13 ทด
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
ถึง 31-08-2016 นาย อิสรา ชื่นตา
14 ทดสอบทดสอบทดสอบ11111111111111111
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
ถึง 24-08-2016
15 น้ำเสีย
wastewater
ถึง 31-03-2017 นาง นิดา ชัยมูล
16 สิ่งแวดล้อม
environment
ถึง 31-03-2017 นาง นิดา ชัยมูล
17 เตาเผา
Incinerator
ถึง 31-07-2017 นาง นิดา ชัยมูล
18 การศึกษา
study
ถึง 31-03-2017 นาง นิดา ชัยมูล
19 เครื่องกะเทาะและทำความสะอาดถั่วดาวอินคา
ถึง 30-12-2016 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
20 โครงการการอุดหนุนการวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่
ถึง 30-09-2014 นาย ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร
จำนวน 95 รายการ
ที่
ชื่อบทความวิจัย วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ หัวหน้าโครงการ
1 Design and Experiments of the Seed Feeder Used in a Sweet Pepper Seed Sorting Machine 13-12-2016 นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
2 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการเฝ้ าติดตามความขาวและอุณหภูมิของเมล็ดข้าว ในกระบวนการขัดขาว 02-01-2017 นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
3 เครื่องคัดแยกดักแด้โดยอาศัยวิชัน่ 02-01-2017 นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
4 ตัวติดตามโดยใช้จีพีเอสต้นทุนต่ำสำหรับการขนส่งสาธารณะ: กรณีศึกษา รถราง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 02-01-2017 นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
5 ระบบการขนย้ายวัตถุร่วมกันโดยใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่หลายตัว 02-01-2017 นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
6 Neural network-based quality evaluation of germinated Hang rice นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
7 Heat transfer process of steam into steamed propagation mushroom bag 15-06-2016 นาย โสภา แคนสี
8 โครงการประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตรปีที่ 1 (รางวัล) 30-03-2016 นาย โสภา แคนสี
9 ผลกระทบของสารลดน้ำพิเศษต่อสมบัติทางกายภาพของเซลลูล่าคอนกรีตผสมเถ้าก้นเตา นาย เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
10 The Sliding Mode Control for a Dynamic Voltage Restorer to Regulate and Correct Unbalance Voltage in นาย ทวีศักดิ์ ทองแสน
11 เครื่องหั่นฝานผลหมากแบบกึ่งอัตโนมัติ 01-06-2016 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
12 การพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมียแบบกึ่งอัตโนมัติ 01-06-2016 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
13 The pelleting sawdust for using as litter in pet cage 16-06-2016 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
14 28-10-2015 นาย เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
15 Characterization of plasticized polylactide stereocomplex 16-06-2016 ผศ.ดร. ยศฐา ศรีเทพ
16 Effect of banana fibers and plasticizer on melt processing of poly (vinyl alcohol) 18-07-2016 ผศ.ดร. ยศฐา ศรีเทพ
17 ผลของพลาสติไซเซอร์และอุณหภูมิอบแห้งต่อสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จากแป้งบุก 01-08-2016 ผศ.ดร. ละมุล วิเศษ
18 ทดสอบ1212121212 17-08-2016 นาย อิสรา ชื่นตา
19 Model-based investigation of heat and mass transfer for selecting optimum intermediate moisture cont 11-07-2016 ผศ.ดร. ละมุล วิเศษ
20 A Performance and Economic Analysis of Solar Street Lighting at Faculty of Engineering, Mahasarakha 15-06-2016 ผศ.ดร. ละมุล วิเศษ
ปฎิทินกิจกรรม
<<

มิถุนายน 2563

>>
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30