ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ (วารสาร)

ป้อนข้อความในการค้นหา
คำค้น
ที่
ชื่อบทความวิจัย วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ หัวหน้าโครงการ
1 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการเฝ้ าติดตามความขาวและอุณหภูมิของเมล็ดข้าว ในกระบวนการขัดขาว 02-01-2017 นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
2 เครื่องคัดแยกดักแด้โดยอาศัยวิชัน่ 02-01-2017 นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
3 ตัวติดตามโดยใช้จีพีเอสต้นทุนต่ำสำหรับการขนส่งสาธารณะ: กรณีศึกษา รถราง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 02-01-2017 นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
4 ระบบการขนย้ายวัตถุร่วมกันโดยใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่หลายตัว 02-01-2017 นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
5 Neural network-based quality evaluation of germinated Hang rice นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
6 ผลกระทบของสารลดน้ำพิเศษต่อสมบัติทางกายภาพของเซลลูล่าคอนกรีตผสมเถ้าก้นเตา นาย เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
7 28-10-2015 นาย เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
8 Effect of banana fibers and plasticizer on melt processing of poly (vinyl alcohol) 18-07-2016 ผศ.ดร. ยศฐา ศรีเทพ
9 ผลของพลาสติไซเซอร์และอุณหภูมิอบแห้งต่อสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จากแป้งบุก 01-08-2016 ผศ.ดร. ละมุล วิเศษ
10 ทดสอบ1212121212 17-08-2016 นาย อิสรา ชื่นตา
11 Model-based investigation of heat and mass transfer for selecting optimum intermediate moisture cont 11-07-2016 ผศ.ดร. ละมุล วิเศษ
12 Effect of banana fibers and plasticizer on melt processing of poly(vinyl alcohol) 11-08-2016 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
13 ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์หม่ำหมูของจังหวัดชัยภูมิ 31-07-2015 นางสาว เพชร เพ็งชัย
14 ผลผลิตและต้นทุนของการทำนาแบบประณีตและการพัฒนาคุณภาพปุ๋ยภายใต้วิธีหมักปุ๋ยตามแบบปุ๋ยอินทรีย์วิธีวิศวก 29-02-2016 นางสาว เพชร เพ็งชัย
15 ความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์จาวปลวกในถังกรองไร้อากาศแบบไหลขึ้นโดยใช้เชือกไนล่อนและตั 31-03-2016 นางสาว เพชร เพ็งชัย
16 More Efficient Voltage Generation for Thermoelectrics using Discontinuous Heating 27-05-2016 ผศ.ดร. ชลธี โพธิ์ทอง
17 Effects of Wind Angles and Wind Speeds on Voltage Generation of Savonius Wind Turbine with Double Wi 27-05-2016 ผศ.ดร. ชลธี โพธิ์ทอง
18 ระบบรักษาเสถียรภาพยานพาหนะทางทะเลโดยใช้การควบคุมแบบสไลดิ้งโหมดทมี่ กีารแก้การสั่น 01-03-2016 นาย ณัฐวุฒิ สุวรรณทา
19 การตรวจสอบการเจือปนของน้ำในน้ำผึ้งด้วยเซนเซอร์ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแกนร่วม นาย อดิศร นวลอ่อน
20 Macadamia Drying by Microwave Dryer combined with Hot Air ผศ.ดร. ณัฐพล ภูมิสะอาด