ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ (วารสาร)

ป้อนข้อความในการค้นหา
คำค้น
ที่
ชื่อบทความวิจัย วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ หัวหน้าโครงการ
21 Thermal characteristics of heat pump dryer for ginger drying 25-02-2016 ผศ.ดร. ละมุล วิเศษ
22 Changes in antioxidant properties and volatile compounds of kaffir lime leaf as affected by cooking 01-01-2016 นาย นเรศ มีโส
23 Bioactive compounds and antioxidant properties of different solvent extracts derived from Thai rice 04-02-2016 นาย นเรศ มีโส
24 ตัวควบคุมพีไอที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการจีเนติกสำหรับดี-สแตดคอม 01-01-2016 นาย อภินันท์ อุรโสภณ
25 การคัดแยกพฤติกรรมโคโดยใช้ขนาดและความเบี่ยงเบนของสัญญาณความเร่ง 15-12-2015 นาย อภินันท์ อุรโสภณ
26 การออกแบบหน้าตัดที่เหมาะสมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่เหลี่ยมผืนผ้ารับแรงดัดสองทางด้วยวิธีอาณานิคมผึ้ นาย เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
27 Influence of Bottom Ash Replacements as Fine Aggregate on the Property of Cellular Concrete with Var 30-11-2015 นาย เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
28 การตรวจสอบการเจือปนของนํ้าในนํ้าผึ้งด้วยเซนเซอร์ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแกนร่วม 01-12-2015 ผศ.ดร. ชลธี โพธิ์ทอง
29 ทดสอบล่าสุดทดสอบล่าสุดทดสอบล่าสุดทดสอบล่าสุด 16-02-2016 นาย อิสรา2
30 Sweet Pepper Seed Inspection Using Image Processing Techniques 01-05-2014 นายปริญญ์ ชุปวา
31 Optimization and Prediction of Ultimate Tensile Strength in Metal Active Gas Welding 01-09-2015 ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท์
32 Effects of nucleation and stereocomplex formation of poly(lactic acid) 07-12-2015 ผศ.ดร. ยศฐา ศรีเทพ
33 Injection molding and characterization of polylactide stereocomplex 15-10-2015 นาย ยศฐา ศรีเทพ
34 A single Isolated boost converter with modified dual interleaved circuit 30-08-2015 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
35 AC solar cell using simple oscillator circuit 30-08-2015 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
36 ผลกระทบของระบบหัวฉีดน้ำต่อการสร้างแรงดันไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันน้ำ 01-12-2014 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
37 A simple Artificial Solar Cell for Laboratory Study 01-05-2014 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
38 ผลของความชื้นสัมพัทธ์อากาศและความสกปรกที่ผิวหน้าวัสดุภายในอาคารต่อการดูดซับก๊าซอินทรีย์ 31-12-2015 รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี
39 การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการวิจัยศูนย์วิจัยบรรพชีวินวิทยาและศูนย์นวัตกรรมไหมของมหา 14-12-2015 รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี
40 วงจรแบ่งกำลังงานวิลคินสันแบบผลต่างเฟสสัญญาณเอาต์พุต 180 องศา 10-01-2016 ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์