ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            

บทความทางวิชาการ

ป้อนข้อความในการค้นหา
คำค้น
ที่
ชื่อบทความวิจัย วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ หัวหน้าโครงการ
1 Omnidirectional wheeled mobile robots: wheel types and practical applications 10-02-2016 นายเกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
2 การบูรณาการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระบบช่วยสอนปัญญาประดิษฐ์ รูปแบบระบบช่วยสอนปัญญาประดิษฐ์แบบมี ส่ 14-08-2015 นายนายอิสรา ชื่นตา