ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            

บทความที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ป้อนข้อความในการค้นหา
คำค้น
ที่
ชื่อบทความวิจัย วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ หัวหน้าโครงการ
1 Design and Experiments of the Seed Feeder Used in a Sweet Pepper Seed Sorting Machine 13-12-2016 นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
2 Heat transfer process of steam into steamed propagation mushroom bag 15-06-2016 นาย โสภา แคนสี
3 The Sliding Mode Control for a Dynamic Voltage Restorer to Regulate and Correct Unbalance Voltage in นาย ทวีศักดิ์ ทองแสน
4 เครื่องหั่นฝานผลหมากแบบกึ่งอัตโนมัติ 01-06-2016 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
5 การพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมียแบบกึ่งอัตโนมัติ 01-06-2016 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
6 The pelleting sawdust for using as litter in pet cage 16-06-2016 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
7 Characterization of plasticized polylactide stereocomplex 16-06-2016 ผศ.ดร. ยศฐา ศรีเทพ
8 A Performance and Economic Analysis of Solar Street Lighting at Faculty of Engineering, Mahasarakha 15-06-2016 ผศ.ดร. ละมุล วิเศษ
9 03-08-2016 นางสาว นุชิดา สุวแพทย์
10 08-06-2016 นางสาว นุชิดา สุวแพทย์
11 Using HSV Images to Monitor Plant Status 15-06-2016 นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
12 Neural network-based quality evaluation of germinated Hang rice 03-08-2016 นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
13 A Performance and Economic Analysis of Solar Street Lighting at Faculty of Engineering, Mahasarakha 15-06-2016 ผศ.ดร. ณัฐพล ภูมิสะอาด
14 Rotation Speed and Drying Temperatures Effect on Mango Drying with an Air-microwave Dryer 15-06-2016 ผศ.ดร. ณัฐพล ภูมิสะอาด
15 Effect of Moisture Content on The Bagasse Ash Concrete Strength 15-06-2016 นาย สหลาภ หอมวุฒิวงศ์
16 Indoor air pollution in photocopy centers and occupational health problems 15-06-2016 รศ.ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี
17 การดักจับอนุภาคขนาดเล็กด้วยต้นไม้ประดับในอาคาร 11-05-2016 รศ.ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี
18 การเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับก๊าซโทลูอีน โดยถ่านกัมมันต์จากกระบวนไพโรไลซิส 11-05-2016 รศ.ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี
19 Integrated Learning towards a Trend of the 21st Century Classroom 23-02-2016 ผศ.ดร. อรอุมา ลาสุนนท์
20 Integrated Learning Model for an Engineering Course 16-06-2016 ผศ.ดร. อรอุมา ลาสุนนท์