ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            

งานวิจัยที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์

ป้อนข้อความในการค้นหา
คำค้น
ที่
ชื่อโครงการ วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ หัวหน้าโครงการ
1 โครงการประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตรปีที่ 1 (รางวัล) 30-03-2016 นาย โสภา แคนสี
2 การพัฒนาเครื่องทอดดักแด้ไหมฯ 01-02-2016 นาย นเรศ มีโส
3 การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบตู้โดยใช้อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำฯ 01-12-2015 นาย นเรศ มีโส
4 ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการจัดการซ่อมบำรุงเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 14-08-2015 นายนายอิสรา ชื่นตา