ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            

สิทธิบัตร

ป้อนข้อความในการค้นหา
คำค้น
ที่
ชื่อหนังสือหรือตำรา ววันเดือนปีที่เริ่มเผยแพร่ หัวหน้าโครงการ
1 A Coupled Microstrip Antenna Employing Serrated Coupling 27-08-2015 นายนายอิสรา ชื่นตา