ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย : ผลกระทบของสารลดน้ำพิเศษต่อสมบัติทางกายภาพของเซลลูล่าคอนกรีตผสมเถ้าก้นเตา
ชื่อบทความวิจัยภาษาอังกฤษ :
ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ :
ปีที่ :9
ฉบับที่ :1
เลขหน้า :
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :
ISSN :
ระดับคุณภาพของผลงาน :2
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นาย เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์55
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/article/1/1682392_09-1_article_10.pdf
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :