ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย :เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการเฝ้ าติดตามความขาวและอุณหภูมิของเมล็ดข้าว ในกระบวนการขัดขาว
ชื่อบทความวิจัยภาษาอังกฤษ :A Wireless Sensor Network for Rice Whiteness andRice Temperature Monitoring in a Whitening Process
ชื่อวารสารภาษาไทย :วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ :Journal of Science and Technology Mahasarakham University
ปีที่ :12
ฉบับที่ :
เลขหน้า :697 – 704
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :02-01-2017
ISSN :
ระดับคุณภาพของผลงาน :2
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล50
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
1.  นาย ปริญญ์ ชุปวา10
2.  10
3.  10
4.  10
5.  10
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/article/1/1722112_MSU_Rice_Mills_article1631_1342.pdf
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :