ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย :More Efficient Voltage Generation for Thermoelectrics using Discontinuous Heating
ชื่อบทความวิจัยภาษาอังกฤษ :More Efficient Voltage Generation for Thermoelectrics using Discontinuous Heating
ชื่อวารสารภาษาไทย :-
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ :Procedia Computer Science
ปีที่ :2559
ฉบับที่ :86
เลขหน้า :405-408
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :27-05-2016
ISSN :1877-0509
ระดับคุณภาพของผลงาน :3
บทคัดย่อ/Abstract :A more efficient technique used to improve voltage levels generated from the thermoelectrics is proposed in this paper. The technique used is by applying discontinuous heating rather than continuous heating as does in conventional way. The experimental test-rig used to verify the proposed technique for both cases of the device with and without the heatsink. The test results shown that the proposed technique could provide more efficient voltage generation by increasing voltage levels approximately by 82.1-114.5% for the cases of no heatsink and 32.8-57.9% for the cases of with heatsink.
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
ผศ.ดร. ชลธี โพธิ์ทอง50
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
1.  50
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/article/1/1652912_เปเปอร์ของ SC ที่ตีพิมพ์ อยู่ในฐาน Scopus.pdf
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :