ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย :ผลผลิตและต้นทุนของการทำนาแบบประณีตและการพัฒนาคุณภาพปุ๋ยภายใต้วิธีหมักปุ๋ยตามแบบปุ๋ยอินทรีย์วิธีวิศวก
ชื่อบทความวิจัยภาษาอังกฤษ :Production and Cost of a System of Rice Intensifi cation (SRI) Rice Farming and Quality Improvement
ชื่อวารสารภาษาไทย :วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ :Journal of science and technology Mahasarakham University
ปีที่ :35
ฉบับที่ :1
เลขหน้า :67-74
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :29-02-2016
ISSN :1686-9664
ระดับคุณภาพของผลงาน :2
บทคัดย่อ/Abstract : งานวิจัยนี้ศึกษาต้นทุนและปริมาณผลผลิตในการทำนาแบบประณีตหรือ System of Rice Intensification (SRI) ภายใต้เงื่อนไขการใช้เงื่อนไข การใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆ และพัฒนาคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ผลิตโดยประยุกต์ใช้วัตถุดิบหัวเชื้อชนิดต่างๆ ภายใต้วิธีหมักปุ๋ยตามแบบปุ๋ยอินทรีย์วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ผลการทดลองปลูกข้าวแบบ SRI พบว่ากรณีใช้ปุ๋ยอินทรีย์วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ให้ผลผลิตข้าว 592 กก./ไร่ ซึ่งใกล้เคียงกับผลผลิตที่ได้จากกรณีใช้ปุ๋ยเคมี (597 กก./ไร่) อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นั้นไม่มีปุ๋ยอินทรีย์วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 จึงจัดว่าน่าสนใจที่จะนำมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าว ส่วนผลการทดลองพัฒนาคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตโดยประยุกต์ใช้วัตถุดิบและหัวเชื้อชนิดต่างๆ พบว่าการประยุกต์ใช้น้ำวัจถุดิบและหัวเชื้อต่างๆ พบว่าการประยุกต์ใช้น้ำบ่อเลี้ยงปลาในการผลิตปุ๋ยหมักตามแบบปุ๋ยอินทรีย์วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 สามารถเพิ่มแอมโมเนียและเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายให้กับปุ๋ยหมักได้ This research investigated the cost and production of rice farming according to the System of Rice Intensifi cation (SRI). Also investigate was how to improve the quality of the compost produced by the Mae - Jo - Engineering 1 Composting (MJE1C) method by applying various raw materials and microbial seeds. According to the experimental results, an application of MJE1C compost in SRI rice farming yields 592 kg./Rai of rice which is comparable to the production of 597 kg./Rai derived from chemical fertilizer application; however, no monetary cost is incurred in the composting since raw materials were gained for free. As such the application of, MJE1C compost was considerably higher than chemical fertilizer. From the composting experiment, an application of fi sh pond water could raise the ammonia content and percentage of digestion in MJE1C compost.
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นางสาว เพชร เพ็งชัย40
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
1.  60
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/article/1/1672572_article1333_71997 (2).pdf
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :