ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย :การบูรณาการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระบบช่วยสอนปัญญาประดิษฐ์ รูปแบบระบบช่วยสอนปัญญาประดิษฐ์แบบมี ส่
ชื่อบทความวิจัยภาษาอังกฤษ :
ชื่อวารสารภาษาไทย :วารสารสารสนเทศ
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ :
ปีที่ :2009
ฉบับที่ :20
เลขหน้า :155-163
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :14-08-2015
ISSN :
ระดับคุณภาพของผลงาน :2
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นายนายอิสรา ชื่นตา
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 :
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :