ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย :The pelleting sawdust for using as litter in pet cage
ชื่อบทความวิจัยภาษาอังกฤษ :
ชื่อประชุมวิชาการ :The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (S
สถานที่ :Yangon, Myanmar
เลขหน้า :402
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :16-06-2016
ระดับคุณภาพของผลงาน :4
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน50
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 :
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :