ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย :Effect of Moisture Content on The Bagasse Ash Concrete Strength
ชื่อบทความวิจัยภาษาอังกฤษ :Effect of Moisture Content on The Bagasse Ash Concrete Strength
ชื่อประชุมวิชาการ :The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (S
สถานที่ :Yangon, Myanmar
เลขหน้า :315-320
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :15-06-2016
ระดับคุณภาพของผลงาน :4
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นาย สหลาภ หอมวุฒิวงศ์100
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/article/3/168442_055 CEE070 p 315 - 320.pdf
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :