ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย :Rotation Speed and Drying Temperatures Effect on Mango Drying with an Air-microwave Dryer
ชื่อบทความวิจัยภาษาอังกฤษ :Rotation Speed and Drying Temperatures Effect on Mango Drying with an Air-microwave Dryer
ชื่อประชุมวิชาการ :The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (S
สถานที่ :Yangon, Myanmar
เลขหน้า :
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :15-06-2016
ระดับคุณภาพของผลงาน :4
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
ผศ.ดร. ณัฐพล ภูมิสะอาด40
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
1.  ผศ.ดร. ละมุล วิเศษ40
2.  นางสาว ปัทมาภรณ์10
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/article/3/1681493_023 ABE034 p 124 - 128.pdf
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :