ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย :A Performance and Economic Analysis of Solar Street Lighting at Faculty of Engineering, Mahasarakha
ชื่อบทความวิจัยภาษาอังกฤษ :A Performance and Economic Analysis of Solar Street Lighting at Faculty of Engineering, Mahasarakha
ชื่อประชุมวิชาการ :The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (S
สถานที่ :Yangon, Myanmar
เลขหน้า :
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :15-06-2016
ระดับคุณภาพของผลงาน :4
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
ผศ.ดร. ณัฐพล ภูมิสะอาด45
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
1.  ผศ.ดร. ละมุล วิเศษ45
2.  10
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/article/3/1681475_027 ETM039 p 141 - 148.pdf
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :