ชื่อโครงการภาษาไทย :ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการจัดการซ่อมบำรุงเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :
สถานที่ :
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :14-08-2015
ระดับคุณภาพของผลงาน :1
รายละเอียดโครงการ :
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นายนายอิสรา ชื่นตา60
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 :
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :