ชื่อโครงการภาษาไทย :โครงการประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตรปีที่ 1 (รางวัล)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :
สถานที่ :สวทช
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :30-03-2016
ระดับคุณภาพของผลงาน :1
รายละเอียดโครงการ :โครงการประกวดนวีตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตรปีที่ 1 รางวัลประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ จากโครงการ หม้อผลิตไอน้ำประสิทธิภาพสูงนึ่งก้อนเชื้อเห็ด
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นาย โสภา แคนสี100
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 :
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :