ชื่อโครงการภาษาไทย :การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบตู้โดยใช้อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำฯ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :Development of Cabinet Dryer Using Low Temperature and Low Relative Humidity Drying Airฯ
สถานที่ :บริษัท ร้อยเอ็ดผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :01-12-2015
ระดับคุณภาพของผลงาน :1
รายละเอียดโครงการ :บริษัท ร้อยเอ็ดผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด ได้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำมาเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี แต่พบว่า พบว่า มียอดขายต่ำ เนื่องจากมีฐานลูกค้าแคบ ซึ่งมีเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเท่านั้น ทางบริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเคลือบดอกไม้กินได้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงขึ้นมาเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้กว้างมากขึ้นกว่าเดิม แต่หลังจากบริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวเคลือบดอกไม้กินได้ฯ ออกมา ก็พบปัญหาว่า คุณภาพทางกายภาพ เช่น สีของข้าวเคลือบดอกไม้กินได้ฯ มีลักษณะเข้มหรือคล้ำขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสีของข้าวเคลือบดอกไม้กินได้ฯ ก่อนผ่านขั้นตอนของการอบแห้ง เนื่องจากการใช้อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิสูง แต่ถ้าใช้อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิต่ำเพื่อรักษาสีของข้าวเคลือบดอกไม้กินได้ฯ ก็จะทำให้กำลังการผลิตต่ำเนื่องจากใช้ระยะเวลาการอบแห้งนาน นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิสูงยังส่งผลทำให้คุณค่าทางโภชนาการ และสารประกอบฟีนอลิค (Phenolic compounds) ของดอกไม้กินได้ที่ใช้เคลือบโดยเฉพาะสารในกลุ่มของ ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) กรดฟีนอลิก (Phenolic acid) และแอนโทไซยานิน (Anthocyanins) ซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant property) มีค่าที่ลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวเคลือบดอกไม้กินได้ฯ ก่อนผ่านขั้นตอนของการอบแห้ง จากปัญหาดังกล่าว โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (INDUSTRIAL TECHNOLOGY ASSISTANCE PROGRAM, iTAP) จึงได้เชิญให้คณะผู้วิจัยจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยปัญหาและหาแนวทางการการแก้ไขปัญหา ต่อมาทางคณะผู้เชี่ยวชาญฯ ได้เสนอแนะให้แก้ไขปัญหาโดยการสร้างเครื่องลดความชื้นอากาศแบบสเปาเต็ดเบด (Spouted-bed air dehumidifier) สำหรับกำเนิดอากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ ให้กับเครื่องอบแห้งแบบตู้ของบริษัทฯ เนื่องจากอากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำจะทำให้ความชื้นของข้าวเคลือบดอกไม้กินได้ถ่ายเทไปสู่อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำได้เร็วมากกว่าการอบแห้งด้วยอากาศร้อนทั่วไป หรือ อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์สูง และส่งผลทำให้การลดความชื้นของข้าวเคลือบดอกไม้กินได้ลงถึงระดับความชื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเก็บรักษาใช้ระยะเวลาการอบแห้งเร็วกว่าการอบแห้งด้วยอากาศร้อนทั่วไป ซึ่งผลพลอยได้จากการอบแห้งโดยใช้อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำดังกล่าวนี้ ยังจะส่งผลทำให้สีของข้าวเคลือบดอกไม้กินได้ฯ หลังการอบแห้งมีสีที่สดใสใกล้เคียงกับสีของข้าวเคลือบดอกไม้กิน-ได้ฯ ก่อนผ่านการอบแห้ง แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ต้องการให้สร้างเครื่องอบแห้งแบบตู้ขึ้นใหม่พร้อมกับเครื่องลดความชื้นอากาศแบบสเปาเต็ดเบด เนื่องจากเครื่องอบแห้งแบบตู้ของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันถูกนำไปใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์อื่นและมีกำลังการผลิตเต็มที่แล้ว ดังนั้นทาง บริษัทฯ และคณะผู้วิจัยฯ จึงเกิดแนวคิดร่วมกันที่จะพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบตู้โดยใช้อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำขึ้นใหม่เพื่อรักษาสีและเพิ่มกำลังการผลิตของข้าวเคลือบดอกไม้กินได้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงขึ้น
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นาย นเรศ มีโส60
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/article/4/1622338_ข้อเสนอโครงการเครื่องอบแห้งข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง-4-1.docx
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :