ชื่อโครงการภาษาไทย :การพัฒนาเครื่องทอดดักแด้ไหมฯ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :Development of Silkworm Pupa Fryerฯ
สถานที่ :ห้างหุ้นส่วนจำกัดพงษ์เพชร อินเตอร์ฟาร์ม
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :01-02-2016
ระดับคุณภาพของผลงาน :1
รายละเอียดโครงการ :จากกระบวนการแปรรูปดักแด้ไหมทอดกรอบของห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดพงษ์เพชรอินเตอร์ฟาร์มดังที่กล่าวผ่านมาเบื้องต้น จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนการทอดกรอบดักแด้ไหมเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการแปรรูปดักแด้ไหมทอดกรอบเนื่องจากขั้นตอนการทอดกรอบดักแด้ไหมจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดักแด้ไหมทอดกรอบไม่ให้เกิดความเสียหายหลังผ่านการทอดกรอบเช่น สีเนื้อสัมผัสและรสชาติ เป็นต้น ปัจจุบันห้างหุ้นส่วนจำกัดพงษ์เพชรอินเตอร์ฟาร์มจะนำดักแด้ไหมหลังผ่านขั้นตอนการเตรียมดักแด้ไหมไปผ่านขั้นตอนการทอดกรอบดักแด้ไหมด้วยเครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม (Deep Fryer) ที่มีจำหน่ายทั่วไปที่อุณหภูมิ 180Cจนกระทั่งดักแด้ไหมเหลืองกรอบแล้วจึงนำดักแด้ไหมทอดกรอบไปซับน้ำมันทอดออก เสร็จแล้วจึงนำดักแด้ไหมทอดกรอบไปอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งด้วยอากาศร้อนหลังจากนั้นจึงนำดักแด้ไหมทอดกรอบไปปรุงรสและบรรจุดักแด้ไหมทอดกรอบในกระป๋องตามลำดับจากกระบวนการดังกล่าวนี้จะปัญหาว่า น้ำมันทอดหลังผ่านขั้นตอนการทอดกรอบดักแด้ไหมอีรี่เปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นหรือสีดำเร็วมาก และยังมีเศษตะกอนจากดักแด้ไหมตกค้างจำนวนมาก จึงส่งผลทำให้มีการเปลี่ยนน้ำมันทอดบ่อยมากและใช้น้ำมันทอดจำนวนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย จากปัญหาดังกล่าว โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (INDUSTRIAL TECHNOLOGY ASSISTANCE PROGRAM, iTAP)จึงได้เชิญให้คณะผู้วิจัยจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อมาทางคณะผู้เชี่ยวชาญฯ ได้เสนอแนะให้แก้ไขปัญหาโดยการสร้างเครื่องทอดดักแด้ไหมโดยใช้เทคนิคการไม่ผสมกันระหว่างน้ำมันทอดกับน้ำเพื่อดึงความชื้นของดักแด้ไหมออกจากน้ำมันทอดโดยการใช้น้ำมันทอดลอยตัวอยู่เหนือน้ำ เมื่อมีความชื้นของดักแด้ไหมไหลออกมาสู่น้ำมันทอดระหว่างขั้นตอนการทอดกรอบดักแด้ไหมความชื้นซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันทอดจะแยกตัวออกน้ำมันทอดไหลลงไปสู่น้ำที่อยู่ใต้น้ำมันทอด ส่งผลทำให้น้ำมันทอดเกิดการเสื่อมสภาพหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสีเข้มขึ้นหรือสีดำไก้ช้ามาก สาเหตุเนื่องจากความชื้นของดักแด้ไหมจะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่เร่งทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพเร็วภายใต้การทอดที่ใช้อุณหภูมิของน้ำมันทอดสูง(ประมาณ 180C)รวมทั้งเครื่องทอดดักแด้ไหมโดยใช้เทคนิคการไม่ผสมกันระหว่างน้ำมันทอดกับน้ำดังกล่าวนี้ยังช่วยแยกเศษตะกอนของดักแด้ไหมออกจากน้ำมันทอดได้อีกด้วย เนื่องจากเศษตะกอนของดักแด้ไหมซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันทอดจะแยกตัวออกน้ำมันทอดและไหลลงไปสู่น้ำที่อยู่ใต้น้ำมันทอดด้วยเช่นกันจึงส่งผลทำให้ไม่มีเศษตะกอนของดักแด้ไหมตกค้างอยู่ในน้ำมันทอดนอกจากนี้ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัดพงษ์เพชรอินเตอร์ฟาร์มยังเสนอให้คณะผู้วิจัยฯ ออกแบบระบบสลัดน้ำมันทอดออกจากดักแด้ไหมทอดกรอบเพิ่มเข้าไปในเครื่องทอดดักแด้ไหมที่จะพัฒนาขึ้นดังกล่าวนี้ด้วยเพื่อลดการสูญเสียน้ำมันทอดในระหว่างขั้นตอนการซับน้ำมันทอดออกจากดักแด้ไหมทอดกรอบดังนั้นทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัดพงษ์เพชรอินเตอร์ฟาร์ม และคณะผู้วิจัยฯ จึงเกิดแนวคิดร่วมกันที่จะพัฒนาเครื่องทอดดักแด้ไหมโดยใช้เทคนิคการไม่ผสมกันระหว่างน้ำมันทอดกับน้ำเพื่อลดการใช้และรักษาคุณภาพน้ำมันทอด
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นาย นเรศ มีโส60
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/article/4/1622325_ข้อเสนอโครงการพัฒนาเครื่องทอดดักแด้ไหม2-1.docx
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :