ชื่อสิ่งประดิษฐ์ :ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการเรียน
ชื่อผู้ขอรับสิทธิ์ :อาจารย์อิสรา ชื่นตา
เลขที่อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร :155-163
วันออกสิทธิ์ :20-08-2015
ระดับคุณภาพของผลงาน :1
ชื่อผู้ประดิษฐ์ทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นายนายอิสรา ชื่นตา50
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 :
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :