ชื่อสิ่งประดิษฐ์ :เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับโรงเรือนปิดแบบอีเเวปปอเรทีฟ
ชื่อผู้ขอรับสิทธิ์ :นายอภินันท์ อุรโสภณ
เลขที่อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร :10301
วันออกสิทธิ์ :27-08-2015
ระดับคุณภาพของผลงาน :1
ชื่อผู้ประดิษฐ์ทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นาย อภินันท์ อุรโสภณ100
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/article/6/1622234_2_2607(5)_2.pdf
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :