ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            

งานวิจัยที่ได้รับทุน

ป้อนข้อความในการค้นหา
คำค้น
ที่
ชื่อโครงการ ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน หัวหน้าโครงการ
1 การพัฒนาระบบการตรวจวัดโดยใช้การประมวลผลภาพสำหรับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นต่อเนื่องแบบสัมผัสจุดเดียว ถึง 30-09-2017 ผศ.ดร. อรอุมา ลาสุนนท์
2 ขยะ2 ถึง 30-09-2017 นาง นิดา ชัยมูล
3 การพัฒนาเครื่องหั่นหญ้าสองระบบเพื่อผสมอาหารไก่งวง ถึง 30-09-2016 นาย โสภา แคนสี
4 ต้นแบบเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ถึง 15-09-2016 นาย ทวีศักดิ์ ทองแสน
5 การเตรียมพลาสติกชีวภาพและการขึ้นรูปเป็นถุงใส่ของ ถึง 28-02-2017 ผศ.ดร. ยศฐา ศรีเทพ
6 ทดสอบทดสอบทดสอบ11111 ถึง 29-08-2016 นาย อิสรา ชื่นตา
7 การขยายขนาดกำลังการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตข้าวเม่าแห้ง ถึง 18-04-2017 ผศ.ดร. ละมุล วิเศษ
8 การทดสอบเทคโนโลยีโรงงานอบแห้งข้าวเปลือกด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับการเทมเปอร์ริ่งและลมร้อนที่ชุมนุมสหก ถึง 20-03-2017 ผศ.ดร. ละมุล วิเศษ
9 ทดสอบทดสอบทดสอบ11111111111111111 ถึง 24-08-2016
10 น้ำเสีย ถึง 31-03-2017 นาง นิดา ชัยมูล
11 สิ่งแวดล้อม ถึง 31-03-2017 นาง นิดา ชัยมูล
12 การศึกษา ถึง 31-03-2017 นาง นิดา ชัยมูล
13 เครื่องกะเทาะและทำความสะอาดถั่วดาวอินคา ถึง 30-12-2016 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
14 โครงการการอุดหนุนการวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ ถึง 30-09-2014 นาย ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร
15 การศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลน้ำ ภาวะน้ำท่วมและภาวะขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำห้วยหลวงจากการเปลี่ยน ถึง 14-11-2016 นางสาว รัตนา หอมวิเชียร
16 ระบบการวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบหลายจุดสำหรับฟาร์มสุกร ถึง 31-03-2016 นาย ณัฐวุฒิ สุวรรณทา
17 หม้อผลิตไอน้ำประสิทธิภาพสูงเพื่อนึ่งก้อนเชื้อเห็ด ถึง 30-09-2016 นาย โสภา แคนสี
18 การศึกษาการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในมอร์ต้าร์จีโอโพลิเมอร์ ถึง 18-01-2016 นาย ชัยชาญ โชติถนอม
19 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบงบประมาณ ๒๕๕๙ (งานบริการวิชการ) ถึง 13-07-2016 นาย โสภา แคนสี
20 ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการผลิตเส้นใยกล้วย/ การผลิตวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ถึง 19-01-2016 นาย ยศฐา ศรีเทพ