ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            

งานวิจัยที่อาจารย์ได้รับทุนวิจัยร่วมกับนิสิต

ป้อนข้อความในการค้นหา
คำค้น
ที่
ชื่อโครงการ ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน หัวหน้าโครงการ
1 การพัฒนาเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับโรงสีข้าว ถึง 31-12-2018 นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
2 การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนสองขั้นตอนสำหรับอบข้าวกล้องงอกโดยใช้รังสีอินฟราเรด ถึง 31-01-2019 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
3 การออกแบบและพัฒนาเครื่องร้อยใบยาสูบ ถึง 31-01-2019 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
4 การทำความสะอาดและอบแห้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยรังสีอินฟราเรดเสริมให้กับระบบเครื่องอบแห้งแบบเมล็ดไหลคล ถึง 31-01-2016 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
5 ทด ถึง 31-08-2016 นาย อิสรา ชื่นตา
6 เตาเผา ถึง 31-07-2017 นาง นิดา ชัยมูล
7 ต้นแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากเตาเผาขยะ ถึง 18-01-2016 ผศ.ดร. ชลธี โพธิ์ทอง
8 กระบวนการสร้างและรวมตะกอนสำหรับระบบผลิตน้ำประปาขนาดเล็ก ถึง 01-01-2016 นาย ศตวรรษ ทวงชน
9 เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงโดยใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ 01-10-2015 ถึง 31-05-2016 นายคเณศ ถุงออด
10 การใช้เถ้าลอยและเถ้าก้นเตาในการผลิตบล็อกประสาน 19-01-2015 ถึง 19-01-2016 นายกริสน์ ชัยมูล
11 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเตาเผาขยะชุมชน 12-01-2016 ถึง 11-01-2017 นางนิดา ชัยมูล
12 การพัฒนาอุปกรณ์บ่งบอกเพศสำหรับดักแด้ไหมอีรี่ ถึง 31-01-2017 นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
13 การทำความสะอาดและอบแห้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยรังสีอินฟราเรดเสริมให้กับระบบเครื่องอบแห้งแบบเมล็ดไหลคล ถึง 15-06-2016 ผศ.ดร. จักรมาส เลาหวณิช
14 การออกแบบและสร้างเครื่องนับและคัดผลมะนาว ถึง 30-09-2016 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
15 การปรับปรุงการจัดวางผังสิ่งก่อสร้างในสถานีบริการน้ำมันเพื่อลดผลกระทบจากการกระจายของไอระเหยน้ำมัน 01-08-2014 ถึง 31-01-2016 รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี
16 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับฟาร์มแพะ 01-01-2016 ถึง 31-12-2016 ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์
17 การวิเคราะห์โดเมนเวลาขณะเกิดผลตอบสนองอิมพัลส์ของแท่งอิเล็กโตรดต่อลงดินในชั้นใต้ดิน 2 ชั้นที่สภาวะทรา 11-08-2015 ถึง 31-08-2015 นายนายอิสรา ชื่นตา