ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ป้อนข้อความในการค้นหา
คำค้น
ที่
ชื่อโครงการ ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน หัวหน้าโครงการ
1 ผลของการทำสมาธิตามวิธีของมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโรที่มีต่อพัฒนาการของผู้ 01-08-2015 ถึง 30-06-2016 นางสาวเพชร เพ็งชัย
2 การเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านแนวทางของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 01-12-2014 ถึง 30-09-2015 ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท์
3 ผลของการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟบอร์ดต่อการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม 01-10-2015 ถึง 30-09-2016 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
4 การตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่อาจต้องสูญเสีย ภายใต้ความเสี่ยงและความกำกวม 18-08-2015 ถึง 29-12-2015 นายนายอิสรา ชื่นตา