ชื่อโครงการภาษาไทย :การศึกษาการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในมอร์ต้าร์จีโอโพลิเมอร์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :A study on corrosion of reinforcement in geopolymer mortar
แหล่งทุนวิจัย :คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งบทุนวิจัย :80,000 บาท
ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน :    ถึง   18-01-2016
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้ร่วมโครงการทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นาย ชัยชาญ โชติถนอม50
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
1.  10
2.  25
3.  15
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 :
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :