ชื่อโครงการภาษาไทย :การศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลน้ำ ภาวะน้ำท่วมและภาวะขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำห้วยหลวงจากการเปลี่ยน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :Potential Changes in Water Balance, Flood and Drought Situation in Huay Luang Watershed in the Futur
แหล่งทุนวิจัย :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
งบทุนวิจัย :1,368,000
ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน :    ถึง   14-11-2016
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้ร่วมโครงการทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นางสาว รัตนา หอมวิเชียร20
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 :
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :