ชื่อโครงการภาษาไทย :โครงการการอุดหนุนการวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :
แหล่งทุนวิจัย :คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งบทุนวิจัย :80,000 บาท
ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน :    ถึง   30-09-2014
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้ร่วมโครงการทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นาย ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร90
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/research/1/164205_Multiobjective two-stage optimization of a plate structure using.pdf
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :