ชื่อโครงการภาษาไทย :การทำความสะอาดและอบแห้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยรังสีอินฟราเรดเสริมให้กับระบบเครื่องอบแห้งแบบเมล็ดไหลคล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :
แหล่งทุนวิจัย :สกว. พวอ. ป.โท ปี 2557
งบทุนวิจัย :300000
ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน :    ถึง   15-06-2016
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้ร่วมโครงการทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
ผศ.ดร. จักรมาส เลาหวณิช35
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
1.  ผศ.ดร. จักรมาส เลาหวณิช30
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 :
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :