ชื่อโครงการภาษาไทย :ต้นแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากเตาเผาขยะ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :Electrical Generator using Heat from Incinerator
แหล่งทุนวิจัย :ทุนอุดหนุนการวิจัย นิสิตป.ตรี-อุตสาหกรรม 2558
งบทุนวิจัย :20,000
ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน :    ถึง   18-01-2016
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้ร่วมโครงการทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
ผศ.ดร. ชลธี โพธิ์ทอง50
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
1.  25
2.  25
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/research/2/163725_20141112 ข้อเสนอ ทุนบริการ.pdf
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :