ชื่อโครงการภาษาไทย :การพัฒนาเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับโรงสีข้าว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :Development of a Wireless Sensor Network for Rice Mills
แหล่งทุนวิจัย :ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท
งบทุนวิจัย :502000
ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน :    ถึง   31-12-2018
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้ร่วมโครงการทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล50
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
1.  50
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 :
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :