ชื่อโครงการภาษาไทย :การตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่อาจต้องสูญเสีย ภายใต้ความเสี่ยงและความกำกวม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :Diversification Behavior of Individuals over Potential Losses under Risk and Ambiguity
แหล่งทุนวิจัย :คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส
งบทุนวิจัย :60000
ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน :18-08-2015    ถึง   29-12-2015
บทคัดย่อ/Abstract :คนเรามักจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในชีวิต ซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดการสูญเสีย เช่น การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และ ภัยพิบัติ ในสาขาวิชาศาสตร์แห่งการตัดสินใจ ความไม่แน่นอนเหล่านี้สามารถจ�ำแนกได้ตามความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น ของผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมด กรณีที่ผู้ที่จะท�ำการตัดสินใจทราบความน่าจะเป็นที่แท้จริงเรียกว่าความเสี่ยง ส่วนกรณีที่ไม่ทราบความน่าจะเป็นที่แท้จริงเรียกว่าความคลุมเครือ งานวิจัยนี้ศึกษาประเภทความไม่แน่นอน ระหว่าง ความเสี่ยงกับความคลุมเครือ และโครงสร้างของผลลัพธ์ ระหว่างความไม่แน่นอนเหตุการณ์เดียวกับความไม่แน่นอน ที่เทียบเท่าหลายเหตุการณ์ที่ผลกระทบต่อการประเมินค่าของการสูญเสีย บทความนี้รายงานผลการทดลองกับ คนท�ำงาน 81 คนในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยใช้เงินจริง ผลการศึกษาพบว่าคนส่วนมากพอใจกับความเสี่ยง มากกว่าความคลุมเครือ และพอใจกับความไม่แน่นอนหลายเหตุการณ์มากกว่าความไม่แน่นอนเทียบเท่าเหตุการณ์เดียว ผลการศึกษาที่น่าสนใจมากคือความไม่สอดคล้องกันระหว่างทัศนคติเรื่องความเสี่ยงและพฤติกรรมการกระจายความเสี่ยง คนส่วนใหญ่พอใจกับความเสี่ยงท่ามกลางการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และยังพอใจกับความไม่แน่นอนหลายเหตุการณ์ มากกว่าความไม่แน่นอนเทียบเท่าเหตุการณ์เดียว ผลการค้นคว้านี้สามารถน�ำไปสู่ความเข้าใจที่ดีขึ้นและการปรับปรุง การตัดสินใจเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวของบุคคล
ชื่อผู้ร่วมโครงการทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นายนายอิสรา ชื่นตา40
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 :
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :