ชื่อโครงการภาษาไทย :การเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านแนวทางของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :Integrated Learning towards a Trend of the 21st Century Classroom
แหล่งทุนวิจัย :คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งบทุนวิจัย :60000
ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน :01-12-2014    ถึง   30-09-2015
บทคัดย่อ/Abstract :This research aimed to develop and implement an integrated learning model for an engineering course and to assess the impact on engineering students’ attitudes and their 21st century skills. Participants were senior manufacturing engineering students, who enrolled in the “Product Design for the Environment” course in the second semester of the 2014 academic year, Faculty of Engineering, Mahasarakham University, Thailand. Contemplative learning, active learning and project based learning was integrated with a traditional learning and used in this class. Evaluation tools were questionnaire instruments. The results showed that students’ opinions of a new classroom setting, the use of new approach learning model and the improvement of students’ learning skills were mostly positive with a high level of satisfaction.
ชื่อผู้ร่วมโครงการทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท์
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 :
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :