ชื่อโครงการภาษาไทย :การออกแบบและพัฒนาเครื่องร้อยใบยาสูบ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :
แหล่งทุนวิจัย :พวอ. ป.เอก
งบทุนวิจัย :1898000
ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน :    ถึง   31-01-2019
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้ร่วมโครงการทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน50
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน