ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย :Model-based investigation of heat and mass transfer for selecting optimum intermediate moisture cont
ชื่อบทความวิจัยภาษาอังกฤษ :Model-based investigation of heat and mass transfer for selecting optimum intermediate moisture cont
ชื่อวารสารภาษาไทย :Applied Thermal Engineering
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ :Applied Thermal Engineering
ปีที่ :2016
ฉบับที่ :
เลขหน้า :987-993
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :11-07-2016
ISSN :1359-4311
ระดับคุณภาพของผลงาน :5
บทคัดย่อ/Abstract :We developed 3-D computer based model for heat and mass transfer during hot air drying of carrot cubes to predict the moisture content. Thermal energy, specific moisture evaporation rate (SMER) and drying time were predicted for stepwise-drying-air temperatures ranging from 60 to 70 C with various sizes of carrot cubes (10, 20 and 30 mm). The cubes were dried at constant temperatures of 60 C and 70 C, step up temperature (60 C/70 C) and step down temperature (70 C/60 C). The drying temperature was changed at different intermediate moisture content levels (20–80%) of carrot. The lowest thermal energy consumption, the highest SMER and the shortest drying time were obtained at temperature in a step up mode associated with intermediate moisture content of 70% wet basis.
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
ผศ.ดร. ละมุล วิเศษ20
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
1.  ผศ.ดร. ณัฐพล ภูมิสะอาด20