ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย :เครื่องคัดแยกดักแด้โดยอาศัยวิชัน่
ชื่อบทความวิจัยภาษาอังกฤษ :A Vision-based Pupa Grading Machine
ชื่อวารสารภาษาไทย :วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ :Journal of Science and Technology Mahasarakham University
ปีที่ :12
ฉบับที่ :
เลขหน้า :104-111
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :02-01-2017
ISSN :
ระดับคุณภาพของผลงาน :2
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล50
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
1.  นาย ปริญญ์ ชุปวา10
2.  10
3.  10
4.  10
5.  10