ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย :การพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมียแบบกึ่งอัตโนมัติ
ชื่อบทความวิจัยภาษาอังกฤษ :Development of a semi-automatic macadamia cracker
ชื่อวารสารภาษาไทย :งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 14
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ :โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย
ปีที่ :
ฉบับที่ :
เลขหน้า :
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :01-06-2016
ISSN :
ระดับคุณภาพของผลงาน :1
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน50
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน