ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย :The Sliding Mode Control for a Dynamic Voltage Restorer to Regulate and Correct Unbalance Voltage in
ชื่อบทความวิจัยภาษาอังกฤษ :The Sliding Mode Control for a Dynamic Voltage Restorer to Regulate and Correct Unbalance Voltage in
ชื่อวารสารภาษาไทย :STISWB VIII
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ :Yangon, Myanmar.
ปีที่ :
ฉบับที่ :
เลขหน้า :
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :
ISSN :
ระดับคุณภาพของผลงาน :4
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นาย ทวีศักดิ์ ทองแสน60
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
1.  40