ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            
ค้นหางานวิจัย บทความ
ป้อนข้อความในการค้นหา
ประเภทงานวิจัย
ผลงานวิจัย/บทความ
หัวข้อค้นหา
คำค้น
จำนวน 74 รายการ
ที่
ชื่อโครงการ ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน หัวหน้าโครงการ
61 กระดานปฏิสัมพันธ์แบบพกพาราคาประหยัดสาหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
A low cost portable interactive board for smart classrooms
26-01-2015 ถึง 30-09-2015 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
62 การพัฒนาตัวควบคุมการอบแห้งพริกอัตโนมัติโดยอาศัยคอมพิวเตอร์วิชั่น
Development of an Automatic Chili Drying Controller Based on Computer Vision
01-10-2015 ถึง 30-09-2015 นายเกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
63 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการเฝ้าติดตามความขาวและอุณหภูมิของเมล็ดข้าวในกระบวนการขัดขาว
A Wireless Sensor Network for Monitoring Whiteness and Temperature of Rice Kernels in the Rice White
ถึง 30-09-2016 นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
64 เครื่องแบ่งระดับคุณภาพและคัดแยกสำหรับดักแด้หนอนไหมโดยการใช้ แมชชีนวิชั่น
A Sorting and Quality Grading Machine for Silkworm Pupae Using Machine Vision
ถึง 30-09-2016 นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
65 การปรับปรุงการจัดวางผังสิ่งก่อสร้างในสถานีบริการน้ำมันเพื่อลดผลกระทบจากการกระจายของไอระเหยน้ำมัน
Improvement on building layout of a petrol station to mitigate an effect of gasoline vapor dispersio
01-08-2014 ถึง 31-01-2016 รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี
66 การหาค่าคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของน้ำมันชีวภาพด้วยโพรบแบบแกนร่วม
Determination of Dielectric Properties of Bio-oil using Coaxial Probe
ถึง 30-09-2016 ผศ.ดร. นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์
67 การหาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ายางพาราสดอย่างรวดเร็วโดยใช้เซนเซอร์ตัวเก็บประจุ
Rapid Determination of Dry Rubber Content in Fresh Rubber Latex using Capacitor Sensor
ถึง 30-09-2016 ผศ.ดร. นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์
68 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับฟาร์มแพะ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับฟาร์มแพะ
01-01-2016 ถึง 31-12-2016 ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์
69 การออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์ลดการอุดตันของรูตะแกรงในเครื่องร่อนแบบตะแกรงหมุนสำหรับวัสดุปลูก
Design and construction an equipment to reduce sieve hole clogging in a rotary screen for plant mate
ถึง 31-05-2016 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
70 การศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมต่อการอบแห้งข้าวฮางโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบอินฟราเรด
A study on appropriated conditions of germinated brown rice using by the rotary dryer with IR ray ad
ถึง 30-04-2016 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
71 การวิเคราะห์โดเมนเวลาขณะเกิดผลตอบสนองอิมพัลส์ของแท่งอิเล็กโตรดต่อลงดินในชั้นใต้ดิน 2 ชั้นที่สภาวะทรา
Time Domain Analysis Regarding Transient Performance of a Grounding System Installed in a Two-layer
04-08-2015 ถึง 21-08-2015 นายอิสรา
72 การตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่อาจต้องสูญเสีย ภายใต้ความเสี่ยงและความกำกวม
Diversification Behavior of Individuals over Potential Losses under Risk and Ambiguity
18-08-2015 ถึง 29-12-2015 นายนายอิสรา ชื่นตา
73 การวิเคราะห์โดเมนเวลาขณะเกิดผลตอบสนองอิมพัลส์ของแท่งอิเล็กโตรดต่อลงดินในชั้นใต้ดิน 2 ชั้นที่สภาวะทรา
Time Domain Analysis Regarding Transient Performance of a Grounding System Installed in a Two-layer
11-08-2015 ถึง 31-08-2015 นายนายอิสรา ชื่นตา
74 การค้นคืนสารสนเทศการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใช้ออนโทโลยี
Information Retrieval in Thai Northeast Travel utilizing Ontology
09-07-2015 ถึง 17-07-2015 นายนายอิสรา ชื่นตา
จำนวน 95 รายการ
ที่
ชื่อบทความวิจัย วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ หัวหน้าโครงการ
61 การพัฒนาตัวควบคุมการอบแห้งพริกอัตโนมัติโดยอาศัยคอมพิวเตอร์วิชั่น 08-02-2016 นายเกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
62 Omnidirectional wheeled mobile robots: wheel types and practical applications 10-02-2016 นายเกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
63 Optimization and Prediction of Ultimate Tensile Strength in Metal Active Gas Welding 01-09-2015 ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท์
64 Effects of nucleation and stereocomplex formation of poly(lactic acid) 07-12-2015 ผศ.ดร. ยศฐา ศรีเทพ
65 Injection molding and characterization of polylactide stereocomplex 15-10-2015 นาย ยศฐา ศรีเทพ
66 A single Isolated boost converter with modified dual interleaved circuit 30-08-2015 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
67 AC solar cell using simple oscillator circuit 30-08-2015 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
68 ผลกระทบของระบบหัวฉีดน้ำต่อการสร้างแรงดันไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันน้ำ 01-12-2014 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
69 A simple Artificial Solar Cell for Laboratory Study 01-05-2014 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
70 A current source inverter with series connected AC capacitors for photovoltaic application with gri 30-11-2009 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
71 More efficient rooftop ventilation wind nerators with topping vertical blades 01-11-2015 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
72 Effects of inductive coil turns on voltage generation from low frequency vibrations 01-11-2015 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
73 เทคนิคการรักษาแรงดันสำหรับเทอร์โมอิเล็กทริกด้วยการรับความร้อนแบบไม่ต่อเนื่อง 01-11-2015 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
74 การศึกษาการกำเนิดแรงดันไฟฟ้าจากกังหันลมแกนตั้งที่มีช่องลมคู่ 01-11-2015 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
75 A study of electricity generation of a small Stirling engine using heat from an incinerator 01-11-2015 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
76 Development of an automated guided vehicle with omnidirectional mobility for transportation of light 11-12-2015 นายเกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
77 A rotary drum screen with internal screw flights for Eri silkworm pupae 11-12-2015 นายเกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
78 ผลของความชื้นสัมพัทธ์อากาศและความสกปรกที่ผิวหน้าวัสดุภายในอาคารต่อการดูดซับก๊าซอินทรีย์ 31-12-2015 รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี
79 การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการวิจัยศูนย์วิจัยบรรพชีวินวิทยาและศูนย์นวัตกรรมไหมของมหา 14-12-2015 รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี
80 วงจรแบ่งกำลังงานวิลคินสันแบบผลต่างเฟสสัญญาณเอาต์พุต 180 องศา 10-01-2016 ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์